Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan, een en ander in de ruimste zin van het woord onder:
1.1 Rien Tanghe: de eenmanszaak Rien Tanghe, , gevestigd te (3862 GP) Nijkerk, aan de Debussylaan 3, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80444377, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Tanghe.
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Rien Tanghe een opdracht verstrekt tot het leveren van producten en/of diensten.
1.3 De Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt vanuit een beroep of bedrijf, die Rien Tanghe een opdracht verstrekt tot het leveren van producten en/of diensten 1.4 Producten en/of Diensten: Alle producten en/of diensten met betrekking tot coaching op het gebied van welzijn, mindset, leefstijl en bewustzijn en aanverwante (digitale) producten en/of diensten.
1.5 Partij of partijen: respectievelijk Rien Tanghe of de opdrachtgever of Rien Tanghe en de opdrachtgever samen.
1.6 De overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Rien Tanghe en de opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of Diensten voor opdrachtgever.
1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rien Tanghe gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen.
2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Rien Tanghe, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Rien Tanghe werkzaam zijn en alle personen of derde partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst door Rien Tanghe zijn ingeschakeld.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Rien Tanghe uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden volgens de bedoeling van partijen. 2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘bedoeling’ van deze algemene voorwaarden.
2.6 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Rien Tanghe is van toepassing. Rien Tanghe kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds afgesloten overeenkomsten geldig. Aan aanspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden.
Enkel een Consument heeft het recht om schriftelijk de overeenkomst te ontbinden uiterlijk op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden indien hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Dat geldt niet voor zakelijke opdrachtgevers.
2.7 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.8 Indien Rien Tanghe op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Rien Tanghe zijn vrijblijvend en geldig voor de in het aanbod en/of de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod en/of de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod en/of de offerte is uitgebracht.
Rien Tanghe is gerechtigd om binnen één week nadat opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte alsnog af te zien van de opdracht, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn.
3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Rien Tanghe aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem of derden aan Rien Tanghe versterkte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Rien Tanghe het recht de betreffende tarieven en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 De in de offerte of aanbieding vermelde tarieven zijn exclusief heffingen van overheidswege, zoals btw, en in het kader van overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten van derden, reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Rien Tanghe niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.6 Rien Tanghe kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. 3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever de door Rien Tanghe gedane aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van de opdrachtgever op welke wijze dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Rien Tanghe uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
4.2 Indien de opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Rien Tanghe een opdracht verstrekt, is Rien Tanghe pas aan deze opdracht gebonden nadat Rien Tanghe deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
4.3 Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van Rien Tanghe of zodra Rien Tanghe – zonder tegenwerping van de opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor Rien Tanghe bindend.
4.4 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de werksituatie voor (medewerkers van) Rien Tanghe onveilig is, of anderszins door de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen is voldaan op grond van artikel 5 en/of 6 van deze algemene voorwaarden (bijvoorbeeld geen geschikte werkruimte, geen sanitaire voorziening voor medewerkers etc.), kan Rien Tanghe de samenwerking per direct beëindigen. In dit geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie. Wanneer de werksituatie onveilig is door omstandigheden waar de opdrachtgever geen invloed op heeft (overmacht), zal Rien Tanghe alleen de gemaakte kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Rien Tanghe bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
5.2 Rien Tanghe voert de diensten naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, maar op hem rust slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting, daar het resultaat afhankelijk is van de inzet en inspanningen van opdrachtgever.
5.3 Rien Tanghe kan zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever bepaalde taken uitbesteden aan derde partijen, indien hij dat noodzakelijk acht. Rien Tanghe is verantwoordelijkheid voor de inschatting van geschiktheid van deze derde partij.
5.4 Is voor de uitvoering van de opdracht of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij het gaat om dienstverlening op een bepaalde exacte datum. Overschrijding van een termijn levert geen toerekenbare tekortkoming op van Rien Tanghe en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
5.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rien Tanghe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rien Tanghe worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Rien Tanghe zijn verstrekt, heeft Rien Tanghe het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de dan geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt pas aan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Rien Tanghe ter beschikking heeft gesteld.
Rien Tanghe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rien Tanghe is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 5.6 De opdrachtgever is gehouden Rien Tanghe onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
5.8 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, wordt gewijzigd kan dit consequenties hebben voor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag, uitvoeringstermijn en/of andere voorwaarden. Rien Tanghe zal de opdrachtgever op de hoogte stellen van prijswijzigingen als gevolg van een wijziging van de overeenkomst.
5.9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Rien Tanghe gerechtigd om pas uit te voeren nadat daarvoor akkoord is gegeven door de opdrachtgever. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van Rien Tanghe op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Rien Tanghe een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
5.11 De uitvoering van het 1 op 1 coaching traject is als volgt:
– Tussen partijen vindt een kennismakingsgesprek plaats waarin uitleg omtrent het traject wordt gegeven en de behoeften van opdrachtgever worden besproken;
– Indien opdrachtgever aan het einde van het gesprek aangeeft interesse te hebben om te starten, zal Rien Tanghe de offerte, algemene voorwaarden en de inhoudelijke informatie en verwachtingen omtrent het traject per e-mail aan opdrachtgever toezenden; – Pas na schriftelijke bevestiging (eventueel digitale ondertekening) is de overeenkomst definitief gesloten en zal Rien Tanghe de factuur aan opdrachtgever toezenden;
– Het traject start met een live kick-off en wordt vervolgd met 2-wekelijkse coaching calls via Zoom. De sessies worden ter voorbereiding en evaluatie opgenomen door Rien Tanghe en verwijderd na beëindiging van het traject;
– Tussentijds contact verloopt via WhatsApp, enkel op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). Rien Tanghe streeft ernaar om berichten binnen 24 uur te beantwoorden;
– Opdrachtgever krijgt eveneens toegang tot de online training, vier live-dagen en een extra coaching sessie bij een externe coach.
– Rien Tanghe heeft te allen tijde het recht om de inhoud van het aanbod te wijzigen of het traject anders te vormgeven. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 6. verplichtingen van partijen
6.1 Rien Tanghe draagt zorg voor:
– het uitvoeren van de coaching c.q. training zoals overeengekomen tussen beide partijen; – bevoegde en bekwame, representatieve medewerkers indien van toepassing; – eventueel daarbij benodigde hulpmiddelen;
– de locatie, tenzij de opdracht wordt uitgevoerd op locatie bij opdrachtgever of een door opdrachtgever gereserveerde locatie;
6.2 De opdrachtgever zorgt voor:
– het verlenen van toegang tot het evenement en/of de locatie, het gebouw, de ruimte, het terrein, etc. waar de dienstverlening zal plaatsvinden en de daarbij benodigde (sanitaire en elektronische) voorzieningen en aansluitingen welke Rien Tanghe nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht indien deze op locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever gewenste locatie plaatsvindt. De medewerkers van Rien Tanghe moeten in ieder geval in de gelegenheid zijn om naar het toilet te kunnen gaan, beschikken over stromend (kraan)water en elektriciteit;
– een veilige werkomgeving;
– ten tijde van de uitvoering dient er een aanspreekpunt vanuit de organisatie opdrachtgever aangewezen te zijn;
– Parkeergelegenheid. Indien Rien Tanghe kosten moet maken voor het parkeren, worden deze kosten doorberekend aan de opdrachtgever;
6.3 Indien opdrachtgever niet aan één of meerdere van bovenstaande verplichtingen (artikel 6.2 ) kan voldoen, kan Rien Tanghe hierin mogelijk faciliteren indien tijdig aangegeven door opdrachtgever. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Indien Rien Tanghe haar dienstverlening niet adequaat kan verrichten als gevolg van het niet voldoen aan één of meerdere bovenstaande verplichtingen van de opdrachtgever, kan Rien Tanghe voor de gevolgen niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Privacy
7.1 De gegevens van opdrachtgever en/of deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derde partijen, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of Rien Tanghe voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure.

7.2 Rien Tanghe mag foto’s en beeldmateriaal maken van het evenement waarop eventueel deelnemers/overige medewerkers zichtbaar zijn en deze eventueel delen op social media of andere kanalen, tenzij een deelnemer uitdrukkelijk verklaard hier niet mee akkoord te gaan. Medewerkers van opdrachtgever c.q. deelnemers dienen hier vooraf schriftelijk mee in te stemmen.
Artikel 8. Tarieven, betaling en incasso
8.1 Rien Tanghe heeft het recht zijn tarieven tussentijds te wijzigen, indien Rien Tanghe dit nodig acht. Indien de tarieven van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met Rien Tanghe te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Opdrachtgever is in dat geval verplicht het tot dan toe uitgevoerde deel van de overeenkomst aan Rien Tanghe te voldoen. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling is hierbij uitgesloten, zoals het niveau van lonen en grondstofkosten of btw verhogingen. 8.2 Rien Tanghe mag bovendien het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan Rien Tanghe, dat in redelijkheid niet van Rien Tanghe kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van deze vorm van prijswijziging.
8.3 Rien Tanghe behoudt zich te allen tijde het recht voor volledige vooruitbetaling of enige andere zekerheid te verlangen van opdrachtgever bij acceptatie van de offerte c.q. aanbieding. 8.4 Betalingen via de webshop door consumenten dienen direct volledig voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
8.5 Indien betaling op factuurbasis is overeen gekomen, dient deze binnen 14 dagen en op de voorgeschreven wijze voldaan te worden door opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
8.6 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
8.7 Betaling zal plaatsvinden, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.8 Bij niet tijdige betaling is Rien Tanghe gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of middels schriftelijke verklaring te ontbinden. 8.9 In geval van niet tijdige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Rien Tanghe zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
8.10 Rien Tanghe is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 150,-, ook indien deze de gerechtelijke proceskostenvergoeding overstijgen.
8.11 In afwijking van het lid 9 en 10 bepaalde, zullen consumenten niet van rechtswege in verzuim komen te verkeren. Zij ontvangen eerst een schriftelijke ingebrekestelling waarin alsnog een termijn van 14 dagen wordt geboden om de betaling volledig te voldoen. Deze termijn vangt aan vanaf de dag dat de ingebrekestelling door consument is ontvangen.
8.12 In afwijking van artikel 8.10 bedragen de incassokosten voor consumenten conform de staffel BIK als volgt:
– over de eerste Euro 2.500,- 15% met min. € 40,-, max. € 375,- – over de volgende Euro 2.500,- 10%
– over de volgende Euro 5.000,- 5%
– over de volgende Euro 190.000,- 1%
– over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,- 8.13 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Rien Tanghe eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8.14 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur. 8.15 Tarieven voor zakelijke opdrachtgevers zijn altijd exclusief btw, voor consumenten inclusief btw.
Artikel 9. Betalingsonmacht
9.1 Rien Tanghe is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever: – in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
– door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
– onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
– anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 10. Annulering en opzegging van de opdracht
10.1 De tussen de opdrachtgever en Rien Tanghe gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Rien Tanghe of de particuliere opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Rien Tanghe.
10.2 Indien het door Rien Tanghe uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet is voltooid, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt de onderneming van Rien Tanghe op enigerlei wijze voortgezet. Opdrachtgever dient aan erfgenamen het volledige bedrag te voldoen, minus de besparingen voor het niet hoeven voltooien van de overeenkomst.
10.3 In geval de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Rien Tanghe een vergoeding van de reeds gemaakte kosten, alsmede een door Rien Tanghe nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst. Rien Tanghe heeft het recht voornoemde schadevergoeding, naast betaling van de reeds gemaakte kosten, als volgt in rekening te brengen:
– 50% van het overeen gekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van de opdracht;
– 100% van het overeen gekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering vanaf 3 maanden voor aanvang van de opdracht.
10.4 In afwijking van hetgeen in het vorige lid bepaald, zal in geval van annulering welke verband houdt met overmacht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, epidemieën of pandemieën, maatregelen van overheidswege en/of oorlog, enkel de gemaakte kosten van Rien Tanghe in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
10.5 Het afzeggen van een losse coaching sessie is kosteloos mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de afspraak. Indien opdrachtgever een losse coaching sessie binnen 48 uur voor de afspraak dient te verzetten wegens ziekte of ernstige calamiteiten, is dat éénmaal kosteloos toegestaan. Het verzetten van een afspraak zorgt er niet voor dat de annuleringstermijn opnieuw gaat lopen. Bij meerdere wijzigingen van geplande afspraken, is Rien Tanghe gerechtigd om de voor de sessie gereserveerde tijd aan opdrachtgever te factureren tegen het dan geldende uurtarief.
10.6 Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Rien Tanghe vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 10.7 Rien Tanghe is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding dan wel annuleringsvergoeding. 10.8 Duurovereenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar en eindigen van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen termijn. Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, zijn altijd (tussentijds) opzegbaar voor beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Bij opzegging dienen de tot dan toe gemaakte kosten en honorarium volledig vergoed te worden door opdrachtgever aan Rien Tanghe.
10.9 Rien Tanghe heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen. In dat geval dient opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag minus de voor Rien Tanghe geldende besparingen wegens opzegging te voldoen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Rien Tanghe, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Rien Tanghe voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekering geen dekking biedt of niets uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gefactureerde of te factureren bedragen en gemaximeerd tot een duur van 2 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
11.2 Rien Tanghe is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt mede verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rien Tanghe aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Rien Tanghe kan worden toegekend;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.3 Aansprakelijkheid van Rien Tanghe voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en letselschade, is uitgesloten.
11.4 Rien Tanghe is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Rien Tanghe vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
11.5 Aansprakelijkheid van Rien Tanghe voor door ingeschakelde derde partijen veroorzaakte schade is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten. Opdrachtgever dient zich in dat geval direct tot deze derde partij te wenden. 11.6 Rien Tanghe is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
– een overmachtssituatie zoals bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden, zoals ziekte van de medewerkers van Rien Tanghe;
– aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;
– gebruik van de producten en/of diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;
– het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Rien Tanghe door de opdrachtgever of derden;
– Schade aan (eigendommen van) deelnemers, dan wel aan (eigendommen van) opdrachtgever, die veroorzaakt zijn door het niet (volledig) nakomen van de verplichtingen van de opdrachtgever;
– een langere leveringstermijn of uitvoeringstermijn oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke reden daaraan ten grondslag ligt;
– schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens en de online cursussen en producten van Rien Tanghe en/of de opdrachtgever;
– schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
– storingen in internet, software, programmatuur of apparatuur en slechte internetverbinding;
– het niet bereikbaar zijn van de online leeromgeving;
11.7 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Rien Tanghe te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen komt iedere aanspraak op schadevergoeding te vervallen 1 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
11.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Rien Tanghe en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen al dan niet voor consumenten zich hiertegen verzetten.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Rien Tanghe niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Rien Tanghe kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van
hemzelf of ingeschakelde medewerkers en derde partijen, pandemieën en epidemieën, overheidsmaatregelen, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Rien Tanghe of door Rien Tanghe ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, dan is Rien Tanghe gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Rien Tanghe en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Rien Tanghe.
Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Rien Tanghe geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rien Tanghe niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
12.3 In geval van overmacht zal Rien Tanghe zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
12.4 Als de overmachtssituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Rien Tanghe gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Rien Tanghe gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst. 12.5 Vanaf het moment dat de overmachtssituatie tenminste een maand heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid en publicitaire uitingen
13.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst een en ander met inachtneming van het (medisch) beroepsgeheim van Rien Tanghe.
13.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
13.3 Zowel Rien Tanghe als de opdrachtgever mogen publicitaire uitingen doen over de samenwerking (bijvoorbeeld op social media), alsmede foto’s maken van de opdracht en de mensen aanwezig tijdens de opdracht, tenzij anders overeengekomen. Deze uitingen mogen de goede naam van Rien Tanghe nooit schaden of Rien Tanghe anderszins in verlegenheid brengen.
13.4 Bij overtreding van deze geheimhoudingsbepalingen is Rien Tanghe gerechtigd een boete aan opdrachtgever in rekening te brengen van € 2.000,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis, vermeerderd met € 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van € 20.000,00. Dit is onverminderd het recht van Rien Tanghe om de door Rien Tanghe en derden geleden schade volledig op opdrachtgever te verhalen, indien het totale schadebedrag hoger is dan het boetebedrag.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1 Rien Tanghe heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien: (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Rien Tanghe kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit. 14.2 Rien Tanghe is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
14.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
14.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rien Tanghe op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
14.5 Rien Tanghe behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.

Artikel 15. Intellectueel eigendomsrecht
15.1 Rien Tanghe behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
15.2 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door Rien Tanghe ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Rien Tanghe, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Deze mogen door opdrachtgever of derden niet worden be- of verwerkt, openbaar worden gemaakt, gekopieerd of geëxploiteerd behalve tot het inwinnen van juridisch oordeel of een expertise ten aanzien van de dienstverlening door Rien Tanghe.
15.3 De inhoud van de website en online leeromgeving van Rien Tanghe waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, methodes, merken en domeinnamen, zijn het eigendom Rien Tanghe of diens licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website en online leeromgeving uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, online leeromgeving, informatie op de website of leeromgeving of ander materiaal getoond op de website of leeromgeving te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Rien Tanghe. 15.4 De rechten van intellectueel eigendom welke Rien Tanghe in licentie gebruikt mag de opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 15.5 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch Rien Tanghe jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
15.6 Eventueel verkregen inloggegevens voor een online dienst of product, mogen door opdrachtgever nimmer openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt. Deze zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij eventuele schending hiervan wordt de toegang tot de online diensten en producten direct beëindigd, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding of restitutie.
15.7 Bij overtreding van deze intellectuele eigendomsbepalingen is Rien Tanghe gerechtigd een boete aan opdrachtgever in rekening te brengen van € 2.000,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis, vermeerderd met € 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van € 20.000,00. Dit is onverminderd het recht van Rien Tanghe om de door Rien Tanghe en derden geleden schade volledig op opdrachtgever te verhalen, indien het totale schadebedrag hoger is dan het boetebedrag.
Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle overeenkomsten tussen Rien Tanghe en de opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 16.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rien Tanghe is gevestigd is, zijnde Arnhem, is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Voor Consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van Consument bevoegd.